PREEK :  Hemelvaart des Heren (2000, Jaar B), kleur: wit

Lezingen: Handelingen van de Apostelen 1, 1 - 1
Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen avn Efese 1, 17 - 23
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16, 15 - 20
 

Onze geloofsbelijdenis eindigt met: "ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven". Wij geloven dat, maar wij begrijpen dat niet. Als wij vandaag vieren dat Jezus ten hemel is opgestegen, dan vieren wij dat Hij voor ons een plaats heeft bereid. Hij is teruggegaan naar de Vader opdat ook wij eens bij de Vader thuis kunnen zijn. Zijn opstijgen is de belofte voor ons.

Welnu, wat zullen wij dan gaan krijgen? Een hemel als een plaats boven de wolken? Een hemel als een feestmaaltijd met gouden lepeltjes? Een hemel als een familiereünie? Een hemel met zwevende geestelijke zielen? Er is niemand die het kan vertellen, omdat wie er naartoe is gegaan nooit meer terugkomt (en misschien niet terugwil) naar de aarde. Hoewel... één is er uit de hemel neergedaald en één heeft er laten zien hoe het er is: Jezus Christus.

De afgelopen weken hebben wij Pasen gevierd: 

  • Op paaszondag lazen we over het lege graf, over de leerlingen die op zoek waren naar het lijk en alleen doeken en zwachtels vonden. 
  • Op de twee zondagen daarna lazen we over Jezus die aan zijn leerlingen verscheen: kijk maar, voel maar, Ik ben het zelf. 
  • De afgelopen twee zondagen lazen we over wie Jezus voor ons wil zijn: onze herder en onze wijnstok. 

Maar nu... Hij stijgt op naar zijn Vader en onze Vader. 

Om te begrijpen wat Pasen en Hemelvaart met ons te maken hebben, moeten we terug naar de verschijningsverhalen. Jezus verschijnt met een lichaam, maar niet zomaar een lichaam. Het Paaslichaam van Christus heeft wel dezelfde vormen en draagt de tekenen van het lijden als wondentekenen, maar is ook wezenlijk anders. 

Hij gaat door dichte deuren en ‘verschijnt’, dat wil zeggen: Hij komt niet binnenlopen en wandelt niet weer naar buiten, maar Hij is er plostklaps en Hij is ook plotsklaps weer weg.

Sommige leerlingen denken een spook te zien, of, zoals Maria Magdalena, de tuinman. Het is Jezus helemaal, en het is Jezus ook niet.

Deze verschijningen werpen een licht op Hemelvaart. De verrezen Christus, met zijn ‘verheerlijkt’ lichaam zoals we dat noemen, staat bij zijn leerlingen en is dan opeens weg. Zij weten, zoals Jezus heeft gezegd, dat Hij nu definitief niet meer zal verschijnen. 

Daarom spreken we bij deze laatste verschijning over de Hemelvaart, om aan te geven dat Jezus nu thuis blijft, bij de Vader. 

Of zij - zoals afbeeldingen suggereren - twee voetjes in de wolken zagen verdwijnen, is maar de vraag. Het gaat ook niet om het lichamelijke of om de vraag of Jezus bij zijn hemelvaart echt omhoog is gestegen. Het gaat om het geheim dat Hij nu - met zijn verheerlijkt lichaam - bij de Vader is.

 

Voor ons werpt dit een licht op onze eigen verrijzenis en ons nieuwe lichaam. Wij geloven dat wij na de dood voor eeuwig bij God mogen zijn, dat wij de plaats mogen innemen die Jezus heeft bereid. 

Hoe gaat het er daar uitzien? Wie het weet mag het zeggen. 

Wij mogen vast geloven dat wij - net als Jezus - op het einde der tijden een nieuw lichaam zullen krijgen, een verheerlijkt paaslichaam. Wij verrijzen en leven als verrezenen voor eeuwig. 

Hoe zal dit gaan? 

Net zoals bij Jezus. Op wonderlijke wijze, maar wel herkenbaar als wie we zijn. Niet meer gehinderd door lijden en dood, maar wel getekend door het leven dat wij hebben geleefd. Oud en jong tegelijk. In staat om te eten en te drinken, vast en zeker, maar daarbij wel de vraag stellend of we er nog ooit honger en dorst naar zullen voelen. In staat om verbonden te zijn met onze familie en vrienden, vast en zeker, met nieuwe ogen en nieuwe oren. Verbonden met alle heiligen in één grote kerkgemeenschap, gericht op God en Jezus Christus die onze enige honger zal zijn.

Hoe zal God dit gaan doen? Hoe zal Hij onze stoffelijke resten weer bijeenbrengen?

Een dwaze vraag. Zo letterlijk mogen we het nieuwe lichaam niet zien als vervolg op ons lichaam van nu. Net zomin als wij de hemel moeten zien als een vervolg van onze aarde. God maakt alles nieuw. Net zo wonderlijk als het nieuwe leven van Pasen. Helemaal dezelfde u en ik, helemaal dezelfde Jezus, en toch helemaal nieuw. 

Zo bezien werpen Pasen en Hemelvaart een nieuw licht op de geloofsartikelen over de verrijzenis en het eeuwig leven. Van het grootste belang voor u en mij. Jezus is met zijn verheerlijkt lichaam verrezen en ten hemel opgestegen. Een wonder en een profetie voor ons allemaal. Amen.

Terug naar top preek

es

 

Vorige pagina

  Laatste wijziging: 2003-05-22 00:09